Statut TChP Kraków

Towarzystwa Chirurgów Polskich

Tekst jednolity

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA WŁADZ

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Chirurgów Polskich, zwane w dalszej części statutu

Towarzystwem lub w skrócie ”TChP”

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest m. st.

Warszawa.

§ 3

Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa, w tym ustawy o stowarzyszeniach z

dnia 7 kwietnia 1989 roku oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może powoływać oddziały, podlegające rejestracji przez właściwą władzę terenową

oraz sekcje działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.

§ 5

Towarzystwo Chirurgów Polskich posiada Godło Towarzystwa oraz Sztandar, których

wizualizację zawierają załączniki nr 1 i 2 do Statutu.

§ 6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, funduszach

uzyskiwanych z tytułu składek członkowskich oraz na opłatach wnoszonych przez członków

wspierających.

§ 7

Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych i zagranicznych organizacji o takim samym

lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

CELE TOWARZYSTWA

§ 8

Celem Towarzystwa jest:

1) rozwijanie więzi zawodowych,

2) szerzenie zdobyczy nauki wśród chirurgów i promowanie ich aktywności na polu pracy

naukowej,

3) integracja środowiska chirurgów na poziomie krajowym i zagranicznym,

4) prezentowanie stanowiska chirurgii polskiej w kraju i za granicą,

5) pomoc w podnoszeniu kwalifikacji chirurgów i młodzieży chirurgicznej,

6) dbanie o dobre imię chirurgów polskich,

7) ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu przepisów ustawy

o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1. Współpracę z konsultantami (doradcami) w zakresie chirurgii,

2. Wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących chirurgii oraz

chirurgów i innych specjalności pokrewnych,

3. Organizowanie zebrań naukowych, warsztatów naukowo – szkoleniowych, kursów i

konkursów,

4. Organizowanie zjazdów naukowych,

5. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej, w tym wydawanie własnych

czasopism naukowych, m.in. Polskiego Przeglądu Chirurgicznego,

6. Współdziałanie z właściwymi władzami państwowymi, administracyjnymi, związkowymi

oraz Izbami Lekarskimi w sprawach socjalno – bytowych członków Towarzystwa,

7. Czynny udział przedstawicieli Towarzystwa w komisjach przeprowadzających egzaminy

specjalizacyjne i zawodowe oraz komisjach konkursowych dotyczących obsady

stanowisk ordynatorów,

8. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podnoszenia wiedzy w zakresie chirurgii w

kraju,

9. Współdziałanie z władzami państwowymi, organizacjami społecznymi, naukowymi i

instytucjami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń z zakresu chirurgii,

10. Współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu chirurgów we

współpracy z Izbami Lekarskimi,

11. Promowanie i ułatwianie kontaktów między ośrodkami chirurgicznymi w kraju i za

granicą,

12. Opiniowanie programów nauczania przed i podyplomowego w zakresie chirurgii oraz

programów i organizacji specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin

chirurgicznych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. Zwyczajnych,

2. Honorowych,

3. Wspierających,

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, w tym cudzoziemiec niemający miejsca

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada dyplom ukończenia

studiów lekarskich oraz specjalizację w zakresie chirurgii lub innej dyscypliny zabiegowej,

lub otwartą kartę specjalizacyjną w zakresie dyscyplin zabiegowych.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji i

opinii jednego członka TChP posiadającego staż w Towarzystwie, nie krótszy niż 10 lat.

Do deklaracji kandydat na członka zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o adresie

poczty elektronicznej, na który kierowana do niego korespondencja uznana będzie za

prawidłowo doręczoną.

3. O przyjęciu nowego Członka Zwyczajnego Przewodniczący Oddziału Towarzystwa

informuje Zarząd w formie pisemnej, załączając kopię deklaracji pisemnej i opinii

stanowiących podstawę przyjęcia do TChP oraz oświadczenie o adresie poczty

elektronicznej do korespondencji.

4. Przyjęcie nowego Członka TChP powinno mieć godną oprawę i odbywać się w trakcie

posiedzenia władz właściwego Oddziału.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. Czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,

2. Udziału w zjazdach, odczytach, konferencjach naukowych, kursach i konkursach na

zasadach określonych przez organizatorów,

3. Działania w sekcjach naukowych oraz komisjach konkursowych,

4. Korzystania ze zniżek w opłatach za udział w zjazdach i zebraniach naukowych oraz

ubiegania się o poparcie w staraniach o uzyskanie stypendium naukowo – szkoleniowego

lub ubiegania się o dostęp do innych form doskonalenia naukowego i zawodowego,

5. Wsparcia i opinii TChP, na wniosek członka, w sprawach sądowych lub socjalnych

związanych z wykonywaniem przez Członka obowiązków zawodowych.

6. Emerytowani członkowie zwyczajni są zwolnieni z opłat za uczestnictwo w zjazdach

naukowych.

§ 13

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,

3. Przestrzegania norm życia społecznego i etyki zawodowej,

4. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Zarząd

Główny, w terminie do końca marca każdego roku,

5. Informowania władz Towarzystwa o zmianie adresu poczty elektronicznej dla potrzeb

doręczeń przewidzianych w Statucie Towarzystwa.

§ 14

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie właściwemu

Zarządowi Oddziału,

b) skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek

członkowskich za okres co najmniej 1 roku,

c) pozbawienia członkostwa w Towarzystwie, na podstawie uchwały Walnego

Zgromadzenia Członków,

d) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty

praw publicznych,

e) śmierci członka TChP.

2. Decyzję o ustaniu członkostwa zwyczajnego podejmuje Zarząd Główny w formie uchwały.

3. Przewodniczący Oddziału TChP obowiązany jest powiadomić Prezesa TChP na piśmie o

podstawie skreślenia lub ustaniu członkostwa w TChP członka wykluczonego lub

skreślonego z listy członków TChP w przypadku opisanym w § 14 pkt 1 lit. b), c), d)

Statutu, z opisem podstaw decyzji wnioskodawcy.

4. Od uchwały Zarządu Głównego o ustaniu członkostwa bądź skreśleniu członka

zwyczajnego TChP przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w

terminie 14 dni od doręczenia uchwały skarżącemu.

§ 15

1. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Główny osobom szczególnie zasłużonym dla

Towarzystwa lub w dziedzinie chirurgii, spośród kandydatów rekomendowanych przez

terenowe Oddziały Towarzystwa i Sekcje zgodnie z Regulaminem Nadawania Tytułu

Członka Honorowego TChP uchwalonym przez Zarząd Główny.

2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i

biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z opłacania składek i opłat zjazdowych.

3. Członkostwa honorowego pozbawia Zarząd Główny na wniosek Prezesa. O decyzji

dotyczącej pozbawienia członkostwa honorowego Zarząd informuje najbliższe Walne

Zgromadzenie Członków przedstawiając uzasadnienie podjętej decyzji.

4. Od decyzji o pozbawieniu tytułu Członka Honorowego nie przysługuje odwołanie.

§ 16

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wnosi roczną

składkę członkowską ustaloną dla członków wspierających w wysokości określonej przez

Zarząd Główny.

2. Wpływy z tytułu składek wnoszonych przez członków wspierających są przeznaczone na

prowadzenie działalności statutowej Towarzystwa.

3. Członkowie wspierający lub ich przedstawiciele mogą fundować stypendia przeznaczone

na rozwój określonej dziedziny chirurgii.

4. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w posiedzeniach, konferencjach i zjazdach

naukowych organizowanych przez Towarzystwo na zasadach przewidzianych przez

komitet organizacyjny posiedzenia, konferencji i zjazdu. Członkowie wspierający nie

posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego.

5. Członkowie wspierający mogą uzyskać zgodę na zamieszczenie w publikacjach

wydawanych przez TChP informacji o produkowanym przez nich, sprzęcie, lekach itp.

pod warunkiem, że leki te są zarejestrowane w Polsce. Zgody na zamieszczenie tego

typu informacji udzielają z upoważnienia Zarządu Głównego TChP – Sekretarz Generalny

i Skarbnik Towarzystwa w porozumieniu z Redaktorem Naczelnym wydawnictwa, w

którym publikowana jest informacja lub jego zastępcą.

6. Przyczyną ustania członkostwa członka wspierającego jest: zaleganie z opłacaniem

rocznej składki członkowskiej powyżej roku, śmierć, likwidacja bądź ogłoszenie upadłości

członka wspierającego.

7. Ustanie członkostwa członka wspierającego stwierdza Zarząd Główny uchwałą.

8. Członkom wspierającym nie przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 17

1. Władzami Towarzystwa są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,

b. Zarząd Główny,

c. Główna Komisja Rewizyjna,

d. Sąd Koleżeński.

2. Kadencja Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego trwa 2

lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zgromadzenia

Członków Towarzystwa. Kadencja władz Towarzystwa jest wspólna, z wyłączeniem

kadencji Prezesa Zarządu Głównego, która w przypadku określonym w § 26 pkt 10

Statutu może przekształcić się w kadencję odrębną od pozostałych władz Towarzystwa,

nie dłuższą jednak niż 2 lata.

3. Członkami Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą

być wybierani członkowie Towarzystwa, którzy nie ukończyli 70 roku życia.

4. Prezes Zarządu Głównego może pełnić swoją funkcję tylko przez jedną kadencję.

5. Prezes-Elekt może pełnić swoją funkcję tylko przez jedną kadencję.

6. Wiceprezes, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu

Koleżeńskiego i Skarbnik nie mogą pełnić swoich funkcji dłużej niż przez dwie kolejne

kadencje.

7. Członkowie Władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 18

Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd Główny.

§ 19

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy

członkowie zwyczajni i członkowie TChP bez czynnego i biernego prawa uczestnictwa w

wyborach do władz TChP.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym biorą udział: członkowie

wspierający i zaproszeni goście.

§ 20

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd Główny

zawiadamia członków, co najmniej na 6 tygodni przed terminem Zgromadzenia. Walne

Zgromadzenie zwołuje się wysyłając drogą pocztową lub elektroniczną na adres poczty

elektronicznej wskazany przez członka TChP, zawiadomienie o terminie, miejscu i

proponowanym porządku obrad Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie Członków odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w

miejscu wskazanym w uchwale podjętej na wniosek Prezesa TChP przez Prezydium

Zarządu Głównego.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał gdy uczestniczy w

nim co najmniej 2/3 członków Towarzystwa w pierwszym terminie, na które Zgromadzenie

zostało zwołane.

2. W przypadku braku wymaganego w § 21 pkt 1 quorum na zwołanym przez Zarząd

Główny Walnym Zgromadzeniu Członków, Zarząd Główny uprawniony jest do zwołania

kolejnego Walnego Zgromadzenia Członków na termin wyznaczony co najmniej 15 minut

od uprzednio wyznaczonego terminu. Walne Zgromadzenie Członków zwołane w trybie §

21 pkt 2 zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę uczestniczących w

nim Członków.

3. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków powinno zawierać także

zawiadomienie o możliwości odbycia Zgromadzenia w drugim terminie, zwołanym co

najmniej na termin 15 minut późniejszy od uprzednio wyznaczonego, w przypadku braku

quorum w terminie, na który zwołano Zgromadzenie.

§ 22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków mogą być podejmowane tylko wówczas, gdy

liczba głosujących wynosi, 50% + 1 liczby członków uprawnionych do głosowania,

obecnych na Zgromadzeniu i odnotowanych na liście obecności.

2. Głosowania w sprawach osobowych przeprowadza się w sposób tajny, w pozostałych

sprawach głosowania są jawne. Tajność głosowania zarządza się na wniosek chociażby

jednego członka Walnego Zgromadzenia uprawnionego do głosowania.

§ 23

Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Członków odbywa się co dwa lata i jest jednocześnie Zgromadzeniem

Wyborczym.

§ 24

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. Uchwalenie głównych kierunków działania merytorycznego i finansowego Towarzystwa,

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji

Rewizyjnej,

4. Wybór Prezesa-Elekta, spośród kandydatów zgłoszonych przez Oddziały, Sekcje

Towarzystwa oraz ustępujący Zarząd (Oddziały oraz Sekcje zobowiązane są zgłaszać

kandydatów na funkcję Prezesa – Elekta do Zarządu Głównego nie później niż do końca

maja w roku, w którym odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Towarzystwa)

5. Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

6. Podejmowanie uchwał o zatwierdzeniu lub zmianie statutu i rozwiązaniu Towarzystwa,

7. Podejmowanie innych uchwał dotyczących działalności i organizacji Towarzystwa na

wniosek Zarządu Głównego lub członków Walnego Zgromadzenia Członków,

8. Rozpatrywanie odwołań od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu Członkostwa

w Towarzystwie.

§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może być zwołane z

inicjatywy Zarządu Głównego, na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na

pisemny wniosek trzech Oddziałów Towarzystwa.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny w

terminie do trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla

których zostało zwołane.

ZARZĄD GŁÓWNY

§ 26

1. Zarząd Główny składa się z minimum 10 członków, w tym:

a. Prezesa, którym zostaje Prezes-Elekt poprzedniej kadencji,

b. Nowo wybranego Prezesa-Elekta,

c. Ustępującego Prezesa,

d. Maksymalnie 10 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu

tajnym zwykłą większością głosów,

e. Przewodniczących Oddziałów Towarzystwa,

f. Przewodniczących Sekcji,

g. Redaktorów Naczelnych wydawanych przez TChP periodyków – bez prawa głosu

h. Specjalisty krajowego (doradcy) w zakresie chirurgii – bez prawa głosu,

i. Dwóch przedstawicieli Koła Młodych Chirurgów w tym Przewodniczącego

Ogólnopolskiego Koła Młodych Chirurgów i Przewodniczącego – Elekta

Ogólnopolskiego Koła Młodych Chirurgów jako przedstawiciela tego środowiska,

j. Skarbnika,

k. Sekretarza Generalnego – bez prawa głosowania, z głosem doradczym.

2. Kandydatów do Zarządu Głównego zgłaszają:

a. Oddziały Terenowe Towarzystwa liczące powyżej 50 członków, po uprzednim

przeprowadzeniu wyborów w Oddziałach w proporcji jeden kandydat na 50

członków zwyczajnych Oddziału. Jeżeli Oddział liczy ponad 50 członków liczbę

kandydatów do Zarządu Głównego ustala się według zasady: 1 kandydat na

pełną liczbę 50 członków. Liczba członków zwyczajnych Oddziału spełniających

wymagania dotyczące wyboru powinna być podana według stanu na dzień 31.03 i

przekazana w protokole z zebrania wyborczego przesłanym na adres Prezesa

Towarzystwa.

b. Ustępujący Zarząd Główny w liczbie nie przekraczającej 1/3 kandydatów

wybranych i zgłoszonych przez Oddziały Towarzystwa (max. 3).

c. Koło Młodych Chirurgów zgodnie z zasadą przewidzianą w § 26 lit. i) Statutu, z

tym że zgłoszenie powinno być dokonane nie później niż do końca maja roku, w

którym odbywać się będzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Towarzystwa .

3. Zarząd Główny na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością

głosów, wybiera ze swego składu Wiceprezesa, i Skarbnika spośród kandydatów

zgłoszonych przez Prezesa.

4. Wybór jest ważny, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 2/3 statutowego składu

Zarządu Głównego podanego w ust. 1.

5. Prezes, Prezes-elekt, ustępujący Prezes, Wiceprezes, Sekretarz Generalny – bez prawa

głosu i Skarbnik stanowią Prezydium Zarządu Głównego, które jest organem

opiniodawczo – doradczym Prezesa i współdziała z nim w bieżącym kierowaniu

działalnością Towarzystwa.

6. Prezes ustala zakres czynności członków Prezydium, o czym informuje Zarząd Główny.

7. Zarząd Główny na wniosek Prezesa może powoływać i rozwiązywać komisje stałe lub

doraźne dla wydania opinii w sprawach określonych we wniosku o powołanie komisji.

8. Przewodniczących Komisji powołuje Zarząd Główny na wniosek Prezesa. Skład komisji

przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu Przewodniczący Komisji. Prezes

może powierzyć Przewodniczącemu Komisji reprezentowanie Zarządu w komisjach,

zespołach lub organach opiniodawczych działających poza Towarzystwem, jeżeli sprawy

będące przedmiotem działania tych gremiów dotyczą szeroko pojętych problemów

chirurgii polskiej.

9. Przedterminowe zakończenie pełnienia funkcji Prezesa, Prezesa – Elekta może nastąpić

na osobisty wniosek lub z powodu śmierci Prezesa lub Prezesa – Elekta.

10. W przypadku opisanym w § 26 pkt 9 Statutu, w celu zachowania ciągłości zarządzania, w

miejsce ustępującego Prezesa Zarządu Głównego wstępuje Prezes – Elekt, którego

kadencja, jako nowego Prezesa, rozpoczyna się z dniem ustąpienia/śmierci

dotychczasowego Prezesa Zarządu Głównego i trwa 2 lata, niezależnie od

wcześniejszego zakończenia trwającej kadencji pozostałych władz Towarzystwa.

11. W przypadku rezygnacji lub śmierci Prezesa – lub Prezesa – Elekta, Prezes Zarządu

Głównego TChP zwołuje w terminie do 3 miesięcy Walne Zgromadzenie Członków TChP

w celu wyboru nowego Prezesa – Elekta.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami

Walnego Zgromadzenia Członków,

3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu

Towarzystwa,

4. Powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i Sekcji, zatwierdzenie ich regulaminów i

przyjmowanie sprawozdań z ich działalności,

5. Wydawanie czasopisma naukowego, o którym mowa w § 9 pkt 5 i powoływanie jego

Redaktora Naczelnego,

6. Prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych, honorowych i wspierających,

7. Zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń i Zjazdów Naukowych,

8. Podejmowanie uchwał w sprawie udziału przedstawicieli Towarzystwa w naukowych

zjazdach krajowych i zagranicznych,

9. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,

10. Ustalanie wysokości, terminów i sposobu opłacania składek,

11. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego

Towarzystwa,

12. Uchwalanie Regulaminów wewnętrznych Towarzystwa.

§ 28

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co

najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równoważności

głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż

raz na kwartał, zgodnie z terminarzem ustalonym na pierwszym posiedzeniu Zarządu

Głównego danej kadencji. Zaproszenia na posiedzenia Zarządu Głównego kierowane są

na adresy poczty elektronicznej Członków Zarządu Głównego.

3. Uchwały Zarządu Głównego, z wyłączeniem spraw osobowych i finansowych, mogą być

podejmowane z wykorzystaniem środków umożliwiających porozumiewanie się na

odległość lub w formie głosowania pisemnego, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, o

ile wszyscy członkowie Zarządu powiadomieni zostali o możliwości udziału w posiedzeniu

odbywanym za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość lub o

możliwości głosowania pisemnego, z wyraźnym zakresem zagadnień będących

przedmiotem podejmowania uchwały w wyżej opisanych formach.

4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego funkcję Zarządu Głównego w

sprawach bieżących realizuje Prezydium Zarządu Głównego.

5. Uchwały podjęte przez Prezydium w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego

podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny na najbliższym jego posiedzeniu

odbywającym się po terminie ich powzięcia.

§ 29

1. Redaktora Naczelnego wydawnictwa, o którym mowa w § 9 pkt 5 Statutu Organ

Towarzystwa wybiera zwykłą większością głosów Zarząd Główny spośród kandydatów

zgłoszonych przez Prezydium Zarządu Głównego TChP.

2. Redaktor Naczelny wydawnictwa przedstawia Zarządowi plan działania na 5 lat, który

musi być zaakceptowany przez Zarząd Główny uchwałą podjętą zwykłą większością

głosów.

3. Zastępcę Redaktora Naczelnego i członków Komitetu Redakcyjnego powołuje Prezes

Towarzystwa na wniosek Redaktora Naczelnego.

4. Kadencja Redaktora Naczelnego trwa 5 lat. Ta sama osoba może pełnić funkcję

Redaktora Naczelnego nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

5. Kadencja zastępcy Redaktora Naczelnego i członków Komitetu Redakcyjnego trwa dwa

lata. Liczba kadencji nie jest ograniczona.

6. Odwołanie Redaktora Naczelnego może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku

Członka Zarządu Głównego TChP większością 50% + 1.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 30

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne

Zgromadzenie Członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.

Protokół z wyborów zostaje przekazany Prezesowi Towarzystwa.

2. Kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej zgłasza ustępujący Zarząd i Walne

Zgromadzenie.

§ 31

1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku

kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem

działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności realizacji

przez Zarząd Główny zadań wynikających z wniosków i uchwał Walnego Zgromadzenia

Członków.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma obowiązek występowania do Zarządu Głównego z

wnioskami wynikającymi z ustaleń i żądania wyjaśnień.

3. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Głównej Komisji Rewizyjnej mogą

brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

4. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, który przedkłada Zarządowi

Głównemu do zatwierdzenia.

5. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności Zwyczajnemu

Zgromadzeniu Członków oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków

Towarzystwa w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Głównego

Towarzystwa.

6. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej zwoływane są na wniosek Przewodniczącego

Głównej Komisji lub Prezydium Zarządu Głównego za pomocą zawiadomień przesłanych

do członków Głównej Komisji Rewizyjnej na adresy poczty elektronicznej.

7. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w przypadku gdy w posiedzeniu

zwołanym w trybie określonym w § 31 pkt 6 Statutu uczestniczy co najmniej 3 prawidłowo

zawiadomionych członków, w tym Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego

zastępca, którzy przewodniczą obradom i podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

W przypadku równej liczby głosów o podjęciu decyzji decyduje głos Przewodniczącego

obrad.

8. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji członka Głównej Komisji Rewizyjnej w

trakcie trwania kadencji w skład Komisji wchodzą w miejsce ustępującego członka osoby,

które w wyborach do Głównej Komisji Rewizyjnej danej kadencji uzyskały kolejną liczbę

głosów, następującą po osobie powołanej w skład Komisji przez Walne Zgromadzenie

Członków. Uzupełnienie składu Głównej Komisji Rewizyjnej nie może dotyczyć więcej niż

2 członków dokooptowanych.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 32

1. Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygnięcia sporów między członkami wynikłych

w obrębie Towarzystwa oraz rozpatrywania dokonanych przez członków zwyczajnych

Towarzystwa naruszeń obowiązków członka i zasad etycznych postępowania chirurga.

2. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie

spośród kandydatów rekomendowanych przez Oddziały Towarzystwa i zatwierdzonych

przez Zarząd Główny.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie

przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. O dokonanym wyborze Przewodniczący

zawiadamia Prezesa Towarzystwa.

4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwoływane są za pomocą zawiadomień przesłanych do

członków Sądu na adresy poczty elektronicznej, po uprzednim zawiadomieniu o terminie

w formie pisemnej osób zainteresowanych w rozpoznawanej sprawie .

5. Sąd orzeka w składzie co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego Sądu lub jego

zastępcy, który przewodniczy posiedzeniu i podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą

większością głosów. W przypadku równej ilości głosów o treści rozstrzygnięcia decyduje

głos przewodniczącego posiedzenia.

6. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji członka Sądu Koleżeńskiego w trakcie

trwania kadencji w skład Sądu wchodzą w miejsce ustępującego członka osoby, które w

wyborach do Sądu Koleżeńskiego danej kadencji uzyskały kolejną liczbę głosów,

następującą po osobie powołanej w skład Sądu przez Zgromadzenie. Uzupełnienie

składu Sądu Koleżeńskiego nie może dotyczyć więcej niż 2 członków.

§ 33

1. Sąd Koleżeński w wyniku rozpatrzenia skargi na zachowanie członka może:

– udzielić upomnienia,

– udzielić nagany,

– zawiesić w prawach członka na okres minimum do najbliższego Walnego Zgromadzenia

Członków, a maksimum 2 lat od podjęcia decyzji o zawieszeniu,

– wnioskować o pozbawienie członkostwa w Towarzystwie .

§ 34

1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się do

Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia Członkowi pisemnego

orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wraz z uzasadnieniem.

3. Walne Zgromadzenie Członków, rozstrzyga o zasadności odwołania w formie uchwały i

rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

§ 35

Szczegółowy tryb postępowania określa regulamin Sądu Koleżeńskiego opracowany przez

członków Sądu i przedłożony do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.

ROZDZIAŁ V

SEKRETARZ GENERALNY. BIURO ZARZĄDU.

§ 36

Organem wykonawczym realizującym zadania administracyjne Towarzystwa jest Biuro Zarządu

Głównego TChP.

§ 37

Biuro Zarządu zatrudnia pracowników i realizuje swoje zadania na podstawie Regulaminu Biura

Zarządu uchwalonego przez Zarząd Główny.

§ 38

Pracą Biura Zarządu kieruje Sekretarz Generalny, który w stosunku do pracowników Biura

Zarządu reprezentuje pracodawcę w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 39

Sekretarz Generalny nie musi być członkiem Towarzystwa i jest wybierany przez Zarząd Główny

na podstawie rekomendacji komisji konkursowej, o której mowa poniżej, na okres do 4 lat, na

podstawie wyników konkursu ogłoszonego przez Prezesa TChP, a w jego kompetencjach jest

m.in. zarządzanie biurem TChP, sprawami organizacyjnymi związanymi z funkcjonowaniem

Towarzystwa. Szczegółowy zakres obowiązków Sekretarza Generalnego określa Regulamin

Biura Zarządu, o którym mowa w par. 37. Odwołanie Sekretarza Generalnego nastąpić może

uchwałą Zarządu Głównego w każdym czasie, na podstawie wniosku Prezesa Zarządu

Głównego TChP lub Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 40

Sekretarz Generalny wykonuje swoje obowiązki maksymalnie 4 lata z możliwością jednokrotnego

ponownego wyboru na to stanowisko w przypadku otrzymania votum zaufania udzielonego przez

Zarząd Główny TChP.

§ 41

W skład komisji konkursowej w sprawie wyboru Sekretarza Generalnego powołanej przez

Prezesa TChP wchodzą: Prezes TChP lub Wiceprezes, Prezes – elekt oraz po jednym

przedstawicielu z grupy członków wybieralnych wchodzących w skład Zarządu Głównego z

prawem głosu. Regulamin konkursu na wniosek Prezesa Zarządu ustala Zarząd Główny TChP

uchwałą.

§ 42

Sekretarz Generalny urzęduje w siedzibie TChP i podlega bezpośrednio urzędującemu

Prezesowi TChP.

§ 43

Umowy z Sekretarzem Generalnym na wykonywanie jego obowiązków zawiera Prezes Zarządu

Głównego. O warunkach zatrudnienia Sekretarza Generalnego, zmianie warunków zatrudnienia i

wypowiedzeniu decyduje Zarząd Główny uchwałą. Umowa z Sekretarzem Generalnym ulega

rozwiązaniu w sposób i w trybie określonym zgodnie z jej postanowieniami.

ROZDZIAŁ VI

ODDZIAŁY TERENOWE TOWARZYSTWA

§ 44

1. Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby Zarządu Oddziału ustala Zarząd Główny

zgodnie z wnioskiem Zarządu Oddziału.

3. Zarząd Główny może powołać Oddział na wniosek co najmniej 50 członków

zwyczajnych Towarzystwa. Zarząd Główny w uchwale o powołaniu Oddziału wyznacza

obszar działalności Oddziału, który nie musi pokrywać się z podziałem administracyjnym

kraju.

4. Tymczasowego Przewodniczącego Oddziału, który dobiera sobie sekretarza i zwołuje

zebranie organizacyjne Oddziału, które dokonuje wyboru Przewodniczącego i Zarządu

Oddziału, wybiera Zarząd Główny.

5. Zarząd Główny decyduje o likwidacji Oddziału lub o połączeniu sąsiadujących

terytorialnie oddziałów w jedną strukturę.

6. Oddziały Towarzystwa działają na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Główny

Regulaminu opracowanego w oparciu o Statut TChP.

§ 45

Władzami Oddziału są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,

2. Zarząd Oddziału,

3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 46

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.

2. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 47

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

1. Uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z

postanowieniami statutu i uchwałami Zarządu Głównego,

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji

Rewizyjnej Oddziału,

3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji

Rewizyjnej,

4. Wybór przewodniczącego Oddziału,

5. Wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

6. Wybór kandydatów do Zarządu Głównego zgodnie z § 26 ust.2 statutu,

7. Możliwość zgłaszania kandydata na Prezesa TChP

§ 48

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział z głosem decydującym

członkowie zwyczajni i honorowi, a z głosem doradczym zaproszeni goście. Walne

Zgromadzenie Członków Oddziału jest władne do podejmowania uchwał zwykłą

większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy osób

uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony na co

najmniej 15 minut po pierwszym wyznaczonym terminie -bez względu na liczbę

obecnych.

2. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału powinno zawierać

także zawiadomienie o możliwości odbycia Zgromadzenia w drugim terminie, zwołanym

co najmniej na termin 15 minut późniejszy od uprzednio wyznaczonego, w przypadku

braku quorum w terminie, na który zwołano Zgromadzenie.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Zarząd

Oddziału zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed odbyciem Walnego

Zgromadzenia Członków Oddziału, z wykorzystaniem doręczenia zawiadomienia na

adres poczty elektronicznej wskazanej przez członka zgodnie z postanowieniami Statutu.

§ 49

1. Przewodniczący Oddziału jest wybierany osobno w głosowaniu tajnym, zwykłą

większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd i Walne

Zgromadzenie Członków Oddziału.

2. Zarząd Oddziału jest wybierany w liczbie 5 do 9 osób w głosowaniu tajnym zwykłą

większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd i Walne

Zgromadzenie Członków Oddziału.

3. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz

Oddziału, Skarbnik oraz 1 do 5 członków.

4. Zarząd Oddziału na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący Oddziału

wybiera ze swego składu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów:

Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Oddziału i Skarbnika spośród kandydatów

zgłoszonych przez Przewodniczącego.

5. Przewodniczący Oddziału może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez 2 kolejne

kadencje, bez możliwości ponownego powołania na tą samą funkcję.

6. Kadencja Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika oraz członków Zarządu

Oddziału trwa 2 lata. Liczba kadencji nie jest ograniczona.

§ 50

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,

2. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia

Członków Oddziału, postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa,

3. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych,

4. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami w sprawie powołania członków

honorowych,

5. Zarządzanie majątkiem Oddziału Towarzystwa w ramach uprawnień przyznawanych

przez Zarząd Główny,

6. Składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i

finansowej.

§ 51

1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności

co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos

przewodniczącego zebrania.

2. Postanowienia § 28 pkt. 2, 3 i 4 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 52

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób wybieranych w głosowaniu tajnym zwykłą

większością głosów przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału spośród kandydatów

zgłoszonych przez ustępujący Zarząd i Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Na pierwszym

posiedzeniu członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.

§ 53

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy przeprowadzenie co najmniej raz w roku

kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności

finansowej.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma obowiązek występowania do Zarządu Oddziału z

wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału może brać udział w posiedzeniach Zarządu

Oddziału z głosem doradczym.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału zwoływane są na wniosek Przewodniczącego

Komisji za pomocą zawiadomień przesłanych do członków Komisji Rewizyjnej Oddziału

na adresy poczty elektronicznej.

5. Komisja Rewizyjna Oddziału podejmuje uchwały w przypadku gdy w posiedzeniu

zwołanym w trybie określonym w § 53 pkt 4 Statutu uczestniczą wszyscy członkowie

Komisji zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów o podjęciu decyzji

decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

6. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Oddziału w

trakcie trwania kadencji w skład Komisji wchodzą w miejsce ustępującego członka osoby,

które w wyborach do Komisji Rewizyjnej Oddziału danej kadencji uzyskały kolejną liczbę

głosów, następującą po osobie powołanej w skład Komisji. Uzupełnienie składu Komisji

Rewizyjnej nie może dotyczyć więcej niż 1 członka.

§ 54

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin uchwalony przez

Główną Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ VI

SEKCJE TOWARZYSTWA

§ 55

Dla rozwijania kierunkowych zainteresowań członków Towarzystwa w dziedzinie chirurgii

tworzone są Sekcje Towarzystwa, które mają charakter ogólnokrajowy.

§ 56

1. Zarząd Główny Towarzystwa może powołać Sekcję na wniosek co najmniej 50 Członków

zwyczajnych Towarzystwa. Zarząd Główny wyznacza tymczasowego Przewodniczącego

Sekcji, który powołuje Sekretarza Sekcji i zwołuje zebranie organizacyjne Sekcji, która

dokonuje wyboru władz Sekcji.

2. Kadencja Przewodniczącego Sekcji trwa dwa lata. Przewodniczący może pełnić swoją

funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

3. Sekcje TChP są uprawnione do posługiwania się godłem Towarzystwa.

4. Sekcje mają możliwość zgłaszania Kandydata na Prezesa TChP

§ 57

Rozwiązanie Sekcji nastąpić może uchwałą Zarządu Głównego w przypadku braku

udokumentowania aktywności Sekcji przez okres dwóch kadencji lub nieprzestrzegania

regulaminu Sekcji lub Statutu TChP przez jej członków.

§ 58

Sekcje działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie członków

Sekcji, a zatwierdzonych przez Zarząd Główny Towarzystwa.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 59

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 60

1. Na fundusze Towarzystwa składają się:

a) składki członkowskie,

b) wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Towarzystwa,

c) dotacje i zapisy,

d) wpływy z organizacji zjazdów naukowych,

e) wpływy z działalności wydawniczej Towarzystwa,

f) wpłaty dokonywane przez członków wspierających,

g) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej,

h) środki i fundusze pomocowe Unii Europejskiej,

i) środki pozyskane w ramach finansowania nauki.

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, a zyski z działalności

gospodarczej służyć będą finansowaniu działalności statutowej i nie będą przeznaczone

do podziału między członków Towarzystwa.

3. Dla osiągnięcia celów statutowych Towarzystwa, jego sekcje i oddziały mogą za wiedzą

Zarządu Głównego Towarzystwa prowadzić działalność gospodarczą.

4. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Towarzystwa i innej działalności służącej jej

celom mogą być tworzone wyodrębnione przedstawicielstwa, zakłady, filie, oddziały i

biura.

5. Działalność gospodarcza Towarzystwa może być również realizowana poprzez

uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i prawa handlowego.

6. Towarzystwo może zawierać porozumienia i umowy w sprawie współdziałania dla

realizacji celów statutowych z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami

krajowymi i zagranicznymi.

7. O rozpoczęciu i zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, nie kolidującej z celami

Towarzystwa i określonymi w Statucie sposobami ich realizacji decyduje Zarząd Główny

uchwałą.

§ 61

Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli w sprawach dotyczących praw i obowiązków

majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Zarządu Głównego i Sekretarza Generalnego lub

Skarbnika.

ROZDZIAŁ VIII

GODŁO STOWARZYSZENIA

§ 62

Godłem Towarzystwa Chirurgów Polskich jest wizerunek Orła Białego w koronie na tarczy

herbowej koloru czerwonego. W górnej części tarczy znajduje się otwarta księga przedzielająca

datę 1889. Poniżej tarczy herbowej znajduje się wstęga koloru żółtego z napisem łacińskim:

Societas Chirurgorum Polonorum.

§ 63

Godłem Stowarzyszenia mogą się posługiwać tylko i wyłącznie:

1. Prezes Zarządu Głównego,

2. Zarząd Główny,

3. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,

4. Zarząd Oddziału,

5. Główna Komisja Rewizyjna,

6. Sąd Koleżeński,

7. Redaktor Naczelny wydawnictw – organów TChP wydawanych przez Stowarzyszenie,

8. Delegat Zarządu Głównego ds. Kontaktów ze Stowarzyszeniami Międzynarodowymi,

9. Sekcje TChP,

10. lub inne podmioty na podstawie uchwały Zarządu Głównego i umów zawieranych na

podstawie takich uchwał.

ROZDZIAŁ IX

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 64

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3

głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zachowaniem

postanowień § 21 Statutu.

§ 65

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością

głosów 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania z

zachowaniem postanowień § 21 Statutu.